06 83 97 72 72          info@saskiawouterson.nl        

Scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn

  • Het verdrag van de rechten van het kind werd in 1989 gemaakt. Nederland tekende dit verdrag pas in 1995. In het verdrag staat onder andere: Artikel 9.3 “De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.” Kinderen hebben dus recht op contact met beide ouders, ook na een scheiding!
  • Het verdrag van Istanbul is er op gericht om vrouwen te beschermen tegen iedere vorm van geweld – inclusief huiselijk geweld. In 2011 is dit verdrag gemaakt en in 2016 is deze door Nederland getekend. In het verdrag staat onder andere m.b.t. de kinderen:   
  • Artikel 31.1 “De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat bij de vaststelling van de voogdij en omgangsregeling voor de kinderen rekening wordt gehouden met gevallen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag.”
  • Artikel 31.2 “De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de uitvoering van een omgangsregeling of de voogdij niet ten koste gaat van de rechten en de veiligheid van het slachtoffer of de kinderen.” 

Wanneer een vrouw huiselijk geweld heeft meegemaakt kan ze dus een beroep doen op dit verdrag. Dit betekent overigens niet dat ze dan de kinderen het recht kan ontnemen op omgang met vader indien de kinderen daar behoefte aan hebben. Wel kan ze van de overheid vragen om maatregelen te nemen zodat ze niet opnieuw slachtoffer wordt van geweld. Bij maatregelen kun je bijvoorbeeld denken aan dat een tussenpersoon de kinderen haalt en brengt van de ene ouder naar de andere ouder. Wanneer een man slachtoffer is van huiselijk geweld mag hij ook van de overheid vragen dat er passende maatregelen genomen worden. Binnen de Nederlandse wet mag huiselijk geweld niet gepleegd worden en hoort ieder slachtoffer daarvan – of dit nu mannen, vrouwen of kinderen zijn hier tegen beschermd te worden. 

In boek 1 van het burgerlijk wetboek personen en familierecht staat onder andere het volgende over gezag: 

  • Artikel 247.3 “Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.” Dit betekent dus dat ook na een scheiding een ouder verplicht is om de band tussen het kind en de andere ouder op een positieve manier te stimuleren. Wanneer een ouder dit niet doet terwijl hier juridisch gezien geen gegronde reden voor is, kan mogelijk sprake zijn van misbruik van het gezag. Bij een complexe echtscheiding wordt deze regel vaak geschonden.
  • Artikel 377 b.1: “De ouder die met het gezag is belast, is gehouden de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en deze te raadplegen - zo nodig door tussenkomst van derden - over daaromtrent te nemen beslissingen. Op verzoek van een ouder kan de rechter ter zake een regeling vaststellen.” Ook wanneer je als ouder dus geen gezag hebt, dient de andere ouder die wel belast is met het gezag je op de hoogte te stellen van belangrijke beslissingen. De ouder dient je daarbij ook te raadplegen. In de praktijk doen ouders dat vaak niet. Je kunt wanneer dit niet gedaan wordt aan de rechtbank vragen om hier iets over te laten vastleggen. Een rechter kan afwijken van deze regel wanneer het niet in het belang is van het kind dat de ouder die niet belast is met het gezag geïnformeerd wordt.  

In hulpverleningsland worden steeds meer scheidingen gezien waarbij ouders strijd voeren over de rug van de kinderen. Dit wordt vaak een complexe echtscheiding genoemd. Een keurige nette term die de kinderen te kort doet en de emotionele lading van de situatie waar kinderen op dat moment inzitten lang niet dekt. Wanneer hulpverlening hier bij betrokken raakt zitten kinderen vaak enorm klem tussen ouders en hebben ze hier heel erg veel pijn en verdriet van. Kinderen die in deze situatie zitten hebben vaak door het handelen van ouders of het gebrek aan handelen enorm veel psychisch leed. Dit is in feite een vorm van psychische kindermishandeling. 

Wanneer je midden in een complexe echtscheiding zit en meer informatie wilt, kun je mailen naar: info@saskiawouterson.nl. We kunnen dan eenmalig een gratis telefonisch consult plannen.

 Links:

 

.

Copyright: S. Wouterson